ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÍTŘKA
ČESKÁ TŘEBOVÁ

KONTAKTujte nás

ředitelka ZŠ, třídní učitelka 1. stupně
Mgr. Eliška Havelková
732 233 868
ehavelkova@skolazitrka.cz

spoluzakladatel ZŠ
Ing. David Janeba
773 929 260
djaneba@skolazitrka.cz 

informace o škole

Základní škola zítřka


Zřizovatel: Servisní organizace ZŠZ, s.r.o.


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Základní škola zítřka

Zřizovatel školy: Servisní organizace ZŠZ, s.r.o., Trávník 1906, Česká Třebová, PSČ 560 02

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Právní subjektivita školy vznikla 1. září 2023.

Statutárním orgánem právnické osoby je ředitel školy (Mgr. Eliška Havelková). Jemu jsou přímo podřízeni všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci.

1. V listinné formě na adresu – Základní škola zítřka, Trávník 1906, Česká Třebová, 560 02

2. Prostřednictvím datové schránky - 5z96kq2

3. Elektronicky na ehavelkova@skolazitrka.cz

Oficiální www stránky: https://www.skolazitrka.cz/ 

Základní povinně zveřejňované dokumenty (jako ŠVP či Školní řád) lze získat zde

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

- Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

- Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitelky školy.

- Písemně lze podat žádost: poštou, osobně předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Viz. kontaktní údaje

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním na ředitelství školy nebo zasláním poštou na uvedenou adresu.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Podání lze zaslat poštou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese ředitelství školy.

Formuláře jako jsou žádosti o přijetí, přestupu, o individuální vzdělávání apod. lze na vyžádání dostat elektronicky, datovou schránkou či osobně.

Právní předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních


Dokumenty školy

Školní řád základní školy

Školní vzdělávací program ZŠ (k nahlédnutí po předchozí domluvě na ředitelství školy)

Základní škola zítřka nevyžaduje úhrady za poskytování informací.

Nejsou